شیاربند (Fissure Sealant )
شیاربند روی دندان دائمی 6

نظرات: