روکش IPS emax
روکش 4 دندان جلوی بالا و لامینیت دندانهای نیش

نظرات: