بریج FRC
جایگزینی 1 دندان با بریج کم آسیب FRC-بیمار 2

نظرات: