implant
از دست رفتن دندانها در زیر بریج و جایگزینی دوباره با ایمپلنت-بیمار 3

نظرات: